Práce na překladu pokračuje.

Bible kralická revidovaná

Revize nejznámějšího českého překladu Bible

Rozhovor s Pavlem Hoffmanem

Vedoucího překladu Bible kralické revidované jsme se zeptali na několik otázek, které by vás mohly zajímat. Nabízíme vám tedy první ucelenější rozhovor o připravovaném překladu Bible.

Na trhu je k dostání několik českých překladů Bible. Nabízí se otázka proč další překlad?
Když to řeknu zjednodušeně, překladů Bible není nikdy dost. Věříme, že Písmo je doslovně inspirované Bohem, ale to platí pouze o znění v originálním jazyce. Překlad se snaží převést tuto inspiraci do cílového jazyka, ale nikdy přesně nevystihne tu mnohotvárnost původního znění. Proto je dobré mít po ruce několik překladů, které se navzájem doplňují a zprostředkují věřícímu co nejvěrnější obraz Božího poselství, aniž by se onen musel zabývat studiem biblické řečtiny a hebrejštiny.

Čím tě oslovila právě Bible kralická?
Bible kralická je zřejmě nejslavnějším českým překladem a má nezastupitelnou funkci v historii českého národa. Ve své době sloužila jako nositelka duchovního probuzení a zároveň se postarala o vývoj české kultury a jazyka, protože autor Nového zákona Jan Blahoslav zároveň pracoval na tehdy moderní české mluvnici. Ta ve formě Bible kralické přežila i nelehké habsburské období. Taková unikátní a významná funkce překladu je v historii národa prakticky neopakovatelná. Bible kralická byla navíc protestantským překladem, který v poreformační době povzbuzoval obyčejné lidi upnout se k Bohu přímo skrze Písmo, namísto následování složitých církevních tradic. Proto v sobě měla neobyčejnou duchovní sílu, ze které posléze čerpalo mnoho následujících generací, a v podstatě i naše vlastní generace. Jedinou nevýhodou je to, že jazyk za těch 400 let zastaral a není pro moderního čtenáře vždy srozumitelný.

Jde o revizi Bible kralické. Znamená to, že pouze převádíš staročeský text do současné češtiny?
Dalo by se to tak říci. Jde o podobný přístup jako projekt New King James, který podobným stylem převáděl do moderní angličtiny slavnou reformační verzi King James. Ovšem každý překladatel ví, že není úplně jednoduché převést text do moderního jazyka automaticky. Jako se vyvíjí kultura, tak se mění i pravidla jazyka, takže ne vždy se docílí jen jednoduchého převodu. I v našem případě musíme v každém verši především studovat myšlenku původního biblického jazyka a potom zohledníme přistup kralických, aby naše verze reflektovala to, co oni chtěli říci. Pokud se to podaří jednoduchým slovním převodem, tím jedině lépe.

Existuje již český překlad volnější, překlad dobře srozumitelný a čtivý, překlad studijní. Komu bude v tomto směru určena Bkr?
Podobně jako kraličtí ve své době, Bible kralická revidovaná má za cíl spojit moderní čtivost překladu s jeho doslovností, to znamená stát někde uprostřed mezi otrockým a volným překladem. Dnes jsou tyto dva póly od sebe mnohem vzdálenější, než v tehdejší době, což je pro nás určitě výzvou. Hlavně ale chceme, aby na čtenáře dýchal duch Bible kralické, aby měl pocit, že čte to staré dobré poselství v novém obalu.

Při překládání hledáš přesný ekvivalent slova nebo spíše překládáš význam? Přihlížíš i k jiným českým překladům?
V prvé řadě se snažím najít přesný ekvivalent slova. Pokud to nelze, překládám alespoň jeho význam. Při práci přihlížím i k jiným překladům, jak se s problémem popasovaly, ale základním vodítkem je původní Bible kralická.

Mnoho příběhů a děje z Bible je zasazeno do specifického prostředí hebrejského národa, který je nám, Evropanům, na míle vzdálený. Jak se s tím vypořádáváš? Zajímáš se v rámci této práce o mentalitu židů? Zabýváš se historií Izraele?
Tak jistě jsem měl štěstí na to, že ať už jsem během svého křesťanského života prošel jakoukoli denominací, všechny měly nadstandardní vztah s izraelským národem a jeho židovskou kulturou. Byl to jakýsi můj paralelní svět. Později jsem studoval i biblickou hebrejštinu, aramejštinu a některé další orientální jazyky. Součástí celého mého teologického studia byla podstatná část věnována Starému zákonu a historii Izraele. Zajímám se i o moderní vývoj a události v Izraeli.

Narazil jsi během dosavadního překladu Starého zákona na nějaké místo, které je pro Čechy opravdovým překladatelským oříškem?
Ano a nejednou. Biblická hebrejština (případně aramejština) nemá natolik propracovanou gramatiku jako moderní evropské jazyky. Mnoho hebrejských vět začíná spojkou „a“, která při překladu často působí rušivě a musí se bohužel vynechávat nebo nahradit jinou významovou částicí. Biblická hebrejština má pouze něco přes tři tisíce klíčových slov, zatímco moderní jazyky jich mají až několik milionů. Překladatel neustále naráží na velmi jednoduché věty s omezenou slovní zásobou, které se nějakým způsobem snaží převést do moderní—jazykově rozmanitější podoby—aby co nejlépe vystihl, který význam slova biblický autor zamýšlel. Pokud se několik takových vícevýznamových slov sejde v jedné větě najednou, přesný překlad se stává oříškem. Samostatnou kapitolou je pak překlad zažitých idiomatických spojení, které se do moderního jazyka musejí překládat volně.

Připravovaná sazba Bkr se od sazby Bible kralické liší. Je nějaký záměr v tom, že není zachována sazba původní?
Sazba je oddělenou věcí od překladu a dá se k ní přistupovat individuálně. Jelikož do textu po vzoru kralických zahrnujeme odkazy na biblické verše, hledali jsme cestu, jak je nejefektivněji a co nejméně rušivě přiblížit čtenáři. Původní kralická sazba pojí odkazy přímo pod konkrétní verše, což trochu láme vlastní text, tak jsme tyto odkazy spolu s dalšími poznámkami umístili do prostředního sloupce, tak jak to udělala klasická sazba New King James. Zároveň chápu, že vlastní sazba je věcí názoru a dá se případně v budoucnu přizpůsobit převažujícímu trendu.

Také poznámek k textu je u Bkr o něco více než u původní Bible kralické. Proč tolik poznámek? A kde získáváš informace pro tyto doplněné poznámky?
Poznámek je v podstatě velice málo v porovnání se studijními překlady. Pro nás mají užitečnou funkci pouze tam, kde zpřesňují text nebo nabízí důležité alternativní čtení slova. Informace získávám z biblických slovníků a další odborné literatury. Poznámky se také zejména u Nového zákona týkají původních rukopisů Písma, ze kterých se při překladu vychází. Reformační překlady včetně kralického vychází ze skupiny tzv. byzantských rukopisů, které jsou údajně v malých odchylkách méně přesné než později nalezené ještě starší rukopisy. Nemůžeme ignorovat moderní vědu, takže původní kralickou předlohu zachováváme, ale na důležitých místech odkazujeme na odchylku v současnosti nejuznávanějších rukopisů.

Prapůvodní BK vyšla v několika dílech. Máš v úmyslu se ubírat touto cestou, nebo Bkr vyjde rovnou v jednom svazku tak, jak jsme zvyklí u vydání Bible kralické z roku 1613?
Naším cílem je určitě vydat Bibli v jednom svazku, aby sloužila k bezprostřední referenci věřících. Šestidílka obsahovala spoustu studijních a výkladových poznámek, proto byla tak obsáhlá. Toto určitě pro blízkou budoucnost nechystáme.

Bude Bkr obsahovat apokryfy?
Ačkoli původní kralická šestidílka apokryfy obsahovala, poslední jednosvazkové vydání z roku 1613 je vynechalo, takže i my chceme zachovat podobu tohoto populárního vydání. Žádný protestantský překlad zpravidla apokryfy neobsahuje.

Najdeme v Bkr nějaké ilustrace nebo pouze text?
Samotný text nebude kromě prostředního sloupce ničím rušen, ale pro lepší orientaci čtenáře bych rád do přílohy zahrnul alespoň nějaké jednodušší mapy biblických míst, o kterých text pojednává.

Bude Bkr k dispozici i v elektronické podobě?
V dnešní době nelze elektronickou podobu textu Písma ignorovat, takže jistě bude Bible kralická revidovaná zpřístupněna i takto. O konkrétní formě se ještě bude diskutovat.